Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları ve Diğer Süreçler

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) veya YÖS (Yüksek Öğretim Sınavı) ten gerekli puanı almalıdırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesinde kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri bölüm tarafından değerlendirilip, akademik yılın ilk haftası yönetim kurulunun onayına sunulur ve talepler tekrarlanamaz.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler yurt içi lisansastü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  1. Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır.
  2. Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır.
  3. Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
  4. Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular.
  5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir.
  6. Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir.
  7. Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar.
  8. Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir.
  9. Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır.
  10. İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur.

Yüksek Lisans/ Doktora Olanakları

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan hemşireler, ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise akademisyen olarak görev alabilmekte ve uzmanlaşıp kariyer yapma imkanı bulmaktadır.