Bölüm Bilgi Paketi

Genel Bilgi

Bölümümüz  Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu olarak Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 22.11.1997 tarihinde imzalanan protokol ile Çankırı Sağlık Meslek Lisesi binasında 1999-2000 öğrenim yılında 31 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine  başlamıştır. 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı yükseköğretim kurumları teşki­latı kanununda ve yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında kanun hükmünde kararname ile genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca Çankırı Karatekin Üniversitesi  Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ise 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı resmi gazete ilanıyla,  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmüştür. Bölümümüz halen Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 411 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz, 4 yıllık lisans eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Hemşirelik Lisans Diploması" ile "Hemşire" ünvanı almaya hak kazanırlar.

Bölüm Profili

Bölümün öğretim dili Türkçe`dir. Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Bölüm, hemşirelik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir.

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavından gerekli puanı almalıdırlar.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Bölümün öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumunda kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri bölüm tarafından değerlendirilip, akademik yılın ilk haftası yönetim kurulunun onayına sunulur.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler yurt içi ve yurt dışı lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 1. Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır.
 2. Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır.
 3. Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 4. Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular.
 5. Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir.
 6. Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir.
 7. Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar.
 8. Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir.
 9. Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır.
 10. İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur.

Yüksek Lisans/ Doktora Olanakları

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve İngilizce (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları) sınavlarından gerekli puanı almaları koşuluyla Hemşirelik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde  Sağlık Bakanlığı tescili sonrasında “uzman hemşire” statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise akademisyen olarak görev alabilmekte ve uzmanlaşıp kariyer yapma imkanı bulmaktadırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır.  Bu bölümde ara sınav, quiz, ödev, proje, rapor, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama sınavı vb. çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 8 dönem süresince asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunları hemşirelik yasasının tanımladığı tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek özelliklere sahip olarak birçok  alanda istihdam edilebilirler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan hemşireler;

 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunan tüm kamu kuruluşları ve özel kurumlarda hemşire olarak görev yapabilirler.
 • Hemşirelik Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarının akademik kadrolarında görev alabilirler.
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri gibi karar verme ve planlama alanlarında da çalışabilirler.
 • Araştırma Merkezleri ve İlaç Endüstrisi alanlarında çalışabilirler.