Çankırı’nın Tarihine Yolculuk Paneli Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen “Çankırı’nın Tarihine Yolculuk” paneli, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin’in moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Fatih Güzel, Doç. Dr. İbrahim Akyol ve Araştırmacı-Yazar Yüksel Arslan katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Ali Aytekin, katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 1242 yılında Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından yakılan ilim meşalesinin asırlar sonra, 2019 yılında ÇAKÜ’ye bağlanan Darülhadis İslami Araştırmalar Merkezi bünyesinde İslami ilimlerin öğretilmesi, konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlenmesi suretiyle bugün de yanmaya devam ettiğini ve inşallah kıyamete kadar devam edeceğini vurguladı.

Panele konuşmacı olarak katılan ve “Çankırı’nın Fethi” konulu bir sunum yapan ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih GÜZEL sunumunda, Çankırı’nın İslami fetihler öncesinde de çok önemli bir yere sahip olduğunu, Müslümanlar tarafından fethedilmek üzere ilk akınların 711 yılında Emevîler zamanında başladığını ama buranın kalıcı bir şekilde Süleyman Şah’ın komutanı ve Kayı boyundan olan Emir Karatekin tarafından 1074 yılında fethedildiğini söyledi. Haçlı seferlerine karşı Çankırı ve civarını eşi Meryem Hatun ile birlikte kahramanca savunarak şehadet mertebesine eren ve şu anda Çankırı kalesinde metfun olan Emir Karatekin’in halk tarafından bu kahramanlığı nedeniyle şeyh ve veli olarak kabul edildiğini ifade etti.

Panelde ikinci konuşmacı olarak söz alan ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol ise” Çankırı’nın Manevi Mimarları” ismiyle yaptığı sunumda; Nakşî, Kadirî, Çerkeşî, Mevlevî, Yesevî tarikatları ve Ahîlik teşkilatı bünyesinde geçmişten günümüze Çankırı’nın dini hayatına yön veren önemli zatları anlattı. Bu kapsamda özellikle Şeyh Abdulvâhid Efendi, Hacı Murad-ı Velî, Astarlızâde Hilmî Efendi, Pîrî Sânî Şeyh İsmail Rûmî, Tosyalı Recep Efendi, Hafız Ekrem Efendi, Ahmed Mecbûr Efendi, Sebiha Anne, Şeyh İbrahim Ethem Efendi, Şeyh Muhyiddîn Yavsî, Şeyh Mustafa Çerkeşî, Çaparlı Cabbâr Dede gibi zatların önemine işaret etti.

Üçüncü konuşmacı olarak panelde söz alan Araştırmacı Yazar ve Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yüksel Arslan ise “Darülhadis’in Dünü-Bugünü” adlı sunumunda ilk önce Çankırı’nın tarihteki önemi üzerinde durdu. Bu bağlamda bu şehrin Ensar şehri olduğuna, sultanlar şehri olduğuna, İstanbul’un fethi için buradan 5000 askerin Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna katıldığına vurgu yaptı ve bu nedenle bu şehir hakkında sürekli olarak, “Çankırı: Kendinden büyük şehir” sloganını dile getirdiğini söyledi. Daha sonra halk arasında Taş Mescit olarak bilinen Darülhadis’in tarihçesine ve tarihteki önemine temas etti. Bu önemine rağmen tekke ve zaviyelerin ilgasından sonra 1930’lu yıllarda buranın tamamen kaderine terk edilip Taş Mescit dışındaki binaların zamanla yıkıldığına üzülerek işaret etti. Ancak Darülhadis ve Mevlevihane’nin günümüzde tekrar hakkettiği önemine kavuştuğunu ifade ederek bu hususta katkısı olan herkese özellikle teşekkür etti.

ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Dini Musiki Korosu tarafından gerçekleştirilen ilahi dinletisinin ardından, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz tarafından panelistlere katılım belgesi takdim edilmesi ile panel sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma
Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma